Privacy en ethiek

Goedkeuring Ethische Commissie
Het SOCIAL SMART project is goedgekeurd door de facultaire Commissie Ethiek van ontwikkelingspsychologie, aan de Universiteit van Amsterdam. Het behandelen, verwerken, opslaan en vernietigen van de data zal plaatsvinden in overeenkomst met de gestelde ethische richtlijnen van de universiteit, het European Research Council, de Nederlandse organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de ouder of het kind op enig moment wil stoppen met het onderzoek, dan kan men contact opnemen met het onderzoeksteam. 

Persoonsgegevens
Tijdens het project zullen verschillende persoonsgegevens van de deelnemer worden verwerkt. Denk hierbij aan de naam en de geboortemaand en -jaar van de deelnemer. Verwerking van persoonsgegevens is nodig om zo de verzamelde data uit meerdere testsessies op de juiste manier te koppelen. Mocht ouder en kind toestemming geven om benaderd te worden voor vervolgonderzoek (bijv. fMRI-onderzoek), dan zijn deze gegevens ook nodig zolang het onderzoek loopt.  Persoonsgegevens zullen ten alle tijde op verzoek van het kind of ouder verwijderd worden. 

Bewaring van gegevens
Alle gegevens van de deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt, zodat de privacy van het kind gewaarborgd is. De Universiteit van Amsterdam is verantwoordelijk voor de naleving van de beveiligingsregels omtrent het gebruik en de opslag van persoonlijke gegevens. Hieronder volgt één van de regels die wij hanteren om zorgvuldig om te gaan met de data van de deelnemer. De gegevens worden opgeslagen onder een speciale code voor iedere deelnemer. Hiermee kunnen de persoonsgegevens apart en beveiligd opgeslagen worden van de overige onderzoeksgegevens. Deze naam-code koppeling is enkel bekend bij het onderzoekersteam.  Op deze manier zijn de resultaten niet tot het kind te herleiden door derden. De privacy van het kind blijft zo gewaarborgd. Indien ouder of kind wil dat de verzamelde gegevens worden verwijderd, kan men dit verzoeken mits de data nog niet volledig anoniem is gemaakt.

Voor meer informatie over de rechten bij het gebruik van persoonlijke gegevens verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onderzoeksgegevens delen
De resultaten van het onderzoek worden door de onderzoekers gebruikt voor publicaties in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot het kind te herleiden. Na publicatie blijven de geanonimiseerde gegevens in een databestand (dat is vaak een vereiste bij publicatie). Indien bewaring niet meer noodzakelijk is zullen de gegevens van de deelnemer worden vernietigd. Terugkoppeling en rapportage betreft de resultaten van het onderzoek zal enkel gebeuren op basis van groepsgegevens. De rapportage gaat dus nooit over individuele jongeren.

Meer informatie over deze specifieke onderdelen is te vinden in de informatiebrieven. Ouders, deelnemers en scholen kunnen ten allen tijde contact opnemen met het onderzoeksteam om meer informatie te vragen omtrent dit thema.